14 Eylül 2018 Cuma

JavaFX TableView Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javafx.scene.control.TableView;
XML 
Örnek
Şöyle yaparız.
<VBox alignment="CENTER" layoutX="11.0" layoutY="12.0" prefWidth="345.0">
  <children>
    <TableView id="Table1" fx:id="Table1" styleClass="mytable"/>
    <TableView id="Table2" fx:id="Table2" styleClass="mytable"/>
    <TableView id="Table3" fx:id="Table3" styleClass="mytable"/>
    <TableView id="Table4" fx:id="Table4" styleClass="mytable"/>
  </children>
</VBox>
Sınıfımızda şöyle yaparız.
public class MyTablesController implements Initializable {

 @FXML
 private TableView<Pet> Table1;
 @FXML
 private TableView<Pet> Table2;
 @FXML
 private TableView<Pet> Table3;
 @FXML
 private TableView<Pet> Table4;

 private TableView<Pet>[] allTables;

 @Override
 public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {

  allTables = new TableView[4];
  allTables[0] = Table1;
  allTables[1] = Table2;
  allTables[2] = Table3;
  allTables[3] = Table4;

  for(TableView<Pet> table : allTables) {
   table.getColumns().add(createCol("ID", Pet::idProperty, 100));
   table.getColumns().add(createCol("Name", Pet::nameProperty, 140));
   table.getColumns().add(createCol("Owner", Pet::ownerProperty, 100));
   table.getItems().addAll(
        new Pet("1234", "spot", "joe"),
        new Pet("5432", "snowball", "bill"),
        new Pet("7612", "snoopy", "frank")
    );
  }
  setupTableRowDragEvents();
 }
  // ...
}
constructor
Şöyle yaparız.
TableView<Integer> tv = new TableView<> ();
getColumns metodu
Örnek
Yeni sütun eklemek için şöyle yaparız.
TableColumn<Integer, Integer> num = new TableColumn<> ("Number");
....
tv.getColumns ().add (num);
Örnek
Şöyle yaparız.
tv.getColumns().add(createCol("ID", Pet::idProperty, 100));
getItems metodu
Yeni satır eklemek için şöyle yaparız.
table.getItems().addAll(
          new Pet("1234", "spot", "joe"),
          new Pet("5432", "snowball", "bill"),
          new Pet("7612", "snoopy", "frank")
      );
getSelectionModel metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
Person person = tvPerson.getSelectionModel().getSelectedItem();
Örnek
Şöyle yaparız.
tv.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener((obs, oldPerson, newPerson)->{
 ...
});
setItems metodu
Eğer ObservableList kullanırsak her sütunu nesnenin property alanına bağlayabiliriz. Şöyle yaparız.
@FXML TableColumn<Person, String> tcFirstName, tcLastName;

tcFirstName.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory("firstName"));
tcLastName.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory("lastName"));
Örnek
Şöyle yaparız.
ObservableList<Integer> list = ...;
tv.setItems (list);
Örnek
Şöyle yaparız.
tvn.setItems(FXCollections.observableArrayList(getPersons()));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder