26 Haziran 2018 Salı

JPA CriteriaBuilder Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder
javax.persistence.criteria.CriteriaQuery
JPA 2.0 Criteria API ile geliyor. Bu sınıf Predicate,Order gibi sınıflar için factory olarak düşünülebilir. Yaratılan bu nesneler CriteriaQuery nesnesine geçilir.

Kullanım
CriteriaQuery arayüzünün where cümlesini kurmak için kullanılır.
Örnek
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
...
TypedQuery<UserDTO> query = em.createQuery(cq);

List<UserDTO> result = query.getResultList();
Örnek
Hibernate ile kullanıyorsak Session nesnesi EntityManager'den kalıttığı için  şöyle yaparız. select yapıyor bile olsak beginTransaction(), commit() yapılması gerekir.
public List findAllRoles() {
 try (Session session = getSessionFactory().openSession()) {
  session.beginTransaction();
  CriteriaBuilder builder = session.getCriteriaBuilder();
  CriteriaQuery<AuthRole> criteria = builder.createQuery(AuthRole.class);
  Root<AuthRole> root = criteria.from(AuthRole.class);
  criteria.select(root);
  List<AuthRole> roleList = session.createQuery(criteria).getResultList();
  session.getTransaction().commit();

  return roleList;
}
constructor
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder criteriaBuilder = entityManager.getCriteriaBuilder();
and metodu
Örnek ver.

asc metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
Root<UserDTO> iRoot = cq.from(UserDTO.class);
... //set where clause on CriteriaBuilder
List<Order> orders = new ArrayList<Order>(2);
orders.add(cb.asc(iRoot.get("firstName")));
orders.add(cb.asc(iRoot.get("lastName")));

cq.orderBy(orders);
TypedQuery<UserDTO> query = em.createQuery(cq);

List<UserDTO> result = query.getResultList();
createCreteriaUpdate metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaUpdate<AdminUser> update = builder.createCriteriaUpdate(AdminUser.class);
Root<AdminUser> root = update.from(AdminUser.class);
update.set(root.get("enabled"), false);
update.set("userName", builder.concat(unameTimestamp, root.get("userName")));
update.where(builder.equal(root.get("projectID"), userID));
em.createQuery(update).executeUpdate();
createQuery metodu - resultClass
Örnek
Şöyle yaparız.
CriteriaQuery<Long> countQuery = criteriaBuilder.createQuery(Long.class);
Örnek
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
equal metodu
Predicate yaratır. Örnek ver.

like metodu
Predicate yaratır. Şöyle yaparız.
String columnName = ...;
String filter = ...;
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
Root<UserDTO> iRoot = cq.from(UserDTO.class);
Predicate predicate = cb.like(cb.lower(iRoot.<String>get(columnName)),
 "%" + filter.toLowerCase() + "%"));
not metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = entityManager.getCriteriaBuilder();

// Select distinct aid from B
CriteriaQuery<B> bQuery = cb.createQuery(B.class);
Root<B> bRoot = bQuery.from(B.class);
bQuery.select(bRoot.get("a").get("id")).distinct(true);

// Select * from A where aid not in ()
CriteriaQuery<A> aQuery = cb.createQuery(A.class);
Root<A> aRoot = aQuery.from(A.class);
aQuery.select(aRoot).where(cb.not(aRoot.get("id").in(bQuery)));

TypedQuery<A> query = entityManager.createQuery(aQuery);
List<A> result = query.getResultList();
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder