8 Mart 2018 Perşembe

POI Excel İçin XSSFSheet Sınıfı

Giriş
Bu sınıfı kullanmak için şu satırı dahil ederiz.
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
createRow metodu
Yeni bir satır yaratır. Şöyle yaparız.
XSSFRow row = sheet.createRow (0);
getCell metodu
Bu metod deprecate edilmiş. Eski  .xls dosyaları için çalışıyor. Şöyle yaparız.
int row = ...;
int cell = ...;
System.out.print(sheet.getCell(cell, row).getContents());
getPhysicalNumberOfRows metodu
Kaç tane satır olduğunu döndürür.
XSSFWorkbook wb = new XSSFWorkbook(e.getUpload().getInputStream());
XSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(0);
int rowCount = sheet.getPhysicalNumberOfRows();
getRow metodu
Şöyle yaparız.
sheet.getRow(int rownum).getCell(int cellnum).getXXX();
iterator metodu
Şöyle yaparız.
Iterator<Row> rowIterator = sheet.iterator();
Dolaşmak için şöyle yaparız.
while (rowIterator.hasNext()){
 Row row = rowIterator.next();
 
 Iterator<Cell> cellIterator = row.cellIterator();

 while (cellIterator.hasNext()){
  Cell cell = cellIterator.next();
  ...
 }
}
rowIterator metodu
iterator() metodu ile aynı işlevi görür. Generic type kullanmayan raw iterator döndürür. şöyle yaparız.
XSSFRow row;
XSSFCell cell;

Iterator rows = sheet.rowIterator();

while (rows.hasNext())
{
 row=(XSSFRow) rows.next();
 Iterator cells = row.cellIterator();
 while (cells.hasNext())
 {
  cell=(XSSFCell) cells.next();
  if (cell.getCellType() == XSSFCell.CELL_TYPE_STRING)
  {
   System.out.print(cell.getStringCellValue()+" ");
  }
  else if(cell.getCellType() == XSSFCell.CELL_TYPE_NUMERIC)
  {
   System.out.print(cell.getNumericCellValue()+" ");
  }
 } //cels
} //rows

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder