14 Şubat 2018 Çarşamba

Gson GsonBuilder Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
GsonBuilder builder = new GsonBuilder();
create metodu
Şöyle yaparız.
Gson gson = builder.create();
excludeFieldsWithoutExposeAnnotation metodu
@Expose ile işaretli olmayan alanları dahil etmez. Şöyle yaparız.
Gson gson = GsonBuilder().excludeFieldsWithoutExposeAnnotation().create();
registerTypeAdapter metodu - JsonDeserializer
Örnek
Şöyle yaparız.
class BooleanJsonDeserializer implements JsonDeserializer<Boolean> {
 @Override
 public Boolean deserialize(JsonElement json, Type typeOfT,
  JsonDeserializationContext context) throws JsonParseException {
  JsonPrimitive jsonPrimitive = json.getAsJsonPrimitive();
  if (jsonPrimitive.isBoolean()) {
   return jsonPrimitive.getAsBoolean();
  } else {
   return jsonPrimitive.getAsInt() == 0 ? false : true;
  }
 }
}

Gson gson = new GsonBuilder()
 .registerTypeAdapter(Boolean.class, new BooleanJsonDeserializer()).create();
Örnek
Şöyle yaparız
Gson gson = 
new GsonBuilder()
 .registerTypeAdapter(CommentData.class, new JsonDeserializer<CommentData>() {
  @Override
  public CommentData deserialize(JsonElement json, Type typeOfT,
   JsonDeserializationContext context) throws JsonParseException {
   ...
  }
 })
 .serializeNulls()
 .create();
registerTypeAdapter metodu - JsonDeserializer + JsonSerializer
Şöyle yaparız.
public class FooAdapter<T> implements JsonSerializer<T>, JsonDeserializer<T>
{

 @Override
 public JsonElement serialize(T src, Type typeOfSrc, JsonSerializationContext context) {
  JsonObject jsonObject = new JsonObject();
  ...
  return jsonObject;
 }

 @Override
 public T deserialize(JsonElement json, Type typeOfT, JsonDeserializationContext context)
 throws JsonParseException
 {
  ...
  return context.deserialize(...,...);
 }
 
}
Şöyle yaparız.
builder.registerTypeAdapter(Foo.class, new FooAdapter<Foo>());
registerTypeAdapter metodu -TypeAdapter
Şöyle yaparız.
builder.registerTypeAdapter(BigDecimal.class, new TypeAdapter<BigDecimal>() {
 @Override
 public BigDecimal read(JsonReader reader) throws IOException {

  if (reader.peek() == JsonToken.STRING) {
   String stringNum = reader.nextString();
   if (stringNum == null || stringNum.isEmpty()) {
    return null;
   } else {           
    return new BigDecimal(stringNum);
   }

  } else {
   return null;
  }
 }

 @Override
 public void write(JsonWriter writer, BigDecimal num) throws IOException {
  // TODO Auto-generated method stub

 }
});
setExclusionStrategies metodu
Şöyle yaparız.
builder.setExclusionStrategies(new ExclusionStrategy() {
 @Override
 public boolean shouldSkipField(FieldAttributes f) {
  ...
 }

 @Override
 public boolean shouldSkipClass(Class<?> clazz) {
  ...
 }
});
serializeNulls metodu
Şöyle yaparız.
Gson gson = new GsonBuilder().serializeNulls().create();
setPrettyPrinting metodu
Şöyle yaparız.
builder.setPrettyPrinting();Hiç yorum yok:

Yorum Gönder