11 Kasım 2018 Pazar

JPA CriteriaQuery Arayüzü

Giriş
Bu arayüz sql cümlesini kurar. Cüme daha sonra EntityManager'a geçilir ve TypedQuery nesnesi oluşturulur. Bu nesnenin metodları ile veriye erişilir.

Kullanım
Örnek- select id where name = ?
Tek bir sütun listesi okumak için şöyle yaparız.
public List<Integer> getUserIdsByName(String name) {

 CriteriaBuilder builder = session.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<Integer> query = builder.createQuery( Integer.class );

 Root<User> root = query.from( User.class );
 query.select( root.get( "id" ) );
 query.where( builder.equal( root.get( "name" ) , name ) );

 return session.createQuery( query ).getResultList();
}
Örnek - select tariff,id,name where name = ?
Çoklu sütun okuyarak UserIdAndName nesne listesi dönmek için şöyle yaparız.
public List<UserIdAndName> getUserIdAndNameByName(String name) {

 CriteriaBuilder builder = session.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<UserIdAndName> query = builder.createQuery( UserIdAndName.class );

 Root<User> root = query.from( User.class );
 query.where( builder.equal( root.get( "name" ) , "9" ) );
 query.select( builder.construct( UserIdAndName.class ,
  root.get( "tariff" ).get( "id" ) , root.get( "name" ) ) );

 return session.createQuery( query ).getResultList();
}
Örnek - select *
Çoklu sütun okuyarak Father nesne listesi dönmek için şöyle yaparız.
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = ...;
...
TypedQuery<Father> typedQuery = entityManager.createQuery(criteriaQueryForFatherDTOs);
...
List<Father> listOfFathers = typedQuery.getResultList();
Örnek - select * from Gust where propertyIdentifier = ? and firstName like %?%
Şöyle yaparız.
public List<Guest> findGuests(Guest searchedGuest) {

 CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<Guest> cq = cb.createQuery(Guest.class);
 Root<Guest> quest = cq.from(Guest.class);
 List<Predicate> predicates = new ArrayList<Predicate>();

 if (searchedGuest.getPropertyIdentifier != null) {
  predicates.add(cb.equal(quest.get("propertyIdentifier"),
   searchedGuest.getPropertyIdentifier));
 }
 if (searchedGuest.getFirstName != null) {
  predicates.add(cb.like(quest.get("firstName"), "%" +
   searchedGuest.getFirstName + "%"));
 }
 // other predicates

 cq.select(quest).where(predicates.toArray(new Predicate[] {}));
 List<Guest> guests = em.createQuery(cq).getResultList();
 return guests;
}
Örnek
Çoklu sütun okuyarak B ve A nesne listeleri dönmek için ş Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = entityManager.getCriteriaBuilder();

// Select distinct aid from B
CriteriaQuery<B> bQuery = cb.createQuery(B.class);
Root<B> bRoot = bQuery.from(B.class);
bQuery.select(bRoot.get("a").get("id")).distinct(true);

// Select * from A where aid not in ()
CriteriaQuery<A> aQuery = cb.createQuery(A.class);
Root<A> aRoot = aQuery.from(A.class);
aQuery.select(aRoot).where(cb.not(aRoot.get("id").in(bQuery)));

TypedQuery<A> query = entityManager.createQuery(aQuery);
List<A> result = query.getResultList();
consructor
CriteriaBuilder tarafından yaratılır. Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
distinct metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
Root<Father> rootForFather = criteriaQueryForFatherDTOs.from(Father.class);
criteriaQueryForFatherDTOs.select(rootForFather).distinct(true);
from metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
Root<Father> rootForFather = criteriaQueryForFatherDTOs.from(Father.class);
orderBy metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
Root<UserDTO> iRoot = cq.from(UserDTO.class);
... //set where clause on CriteriaBuilder
List<Order> orders = new ArrayList<Order>(2);
orders.add(cb.asc(iRoot.get("firstName")));
orders.add(cb.asc(iRoot.get("lastName")));

cq.orderBy(orders);
TypedQuery<UserDTO> query = em.createQuery(cq);

List<UserDTO> result = query.getResultList();
select metodu - Root
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
Root<Father> rootForFather = criteriaQueryForFatherDTOs.from(Father.class);
criteriaQueryForFatherDTOs.select(rootForFather).distinct(true);
select metodu - Sütun isimleri
Seçilecek sütun ismini belirtir. Şöyle yaparız.
public Long calculateCount(String filters) {
 CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<Long> sc = cb.createQuery(Long.class);
 Root<UserDTO> iRoot = sc.from(UserDTO.class);
 List<Predicate> predicates = new ArrayList<Predicate>();

 predicates.add(cb.like(cb.lower(iRoot.<String>get("login")),
  "%" + filters.toLowerCase() + "%"));
 

 Predicate[] predArray = new Predicate[predicates.size()];
 predicates.toArray(predArray);

 sc.select(cb.count(iRoot));

 sc.where(predArray);
 Long count = em.createQuery(sc).getSingleResult();

 return count;

}
where metodu - Predicate
Şöyle yaparız.
String columnName = ...;
String filters = ...
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
Root<UserDTO> iRoot = cq.from(UserDTO.class);
List<Predicate> predicates = new ArrayList<Predicate>();

predicates.add(cb.like(cb.lower(iRoot.<String>get(columnName)),
 "%" + filters.toLowerCase() + "%"));


Predicate[] predArray = new Predicate[predicates.size()];
predicates.toArray(predArray);

cq.where(predArray);

List<Order> orders = new ArrayList<Order>(2);
orders.add(cb.asc(iRoot.get("firstName")));
orders.add(cb.asc(iRoot.get("lastName")));

cq.orderBy(orders);
TypedQuery<UserDTO> query = em.createQuery(cq);

List<UserDTO> result = query.getResultList();

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder