11 Temmuz 2018 Çarşamba

JPA CriteriaQuery Arayüzü

Giriş
Bu arayüz sql cümlesini kurar. Cüme daha sonra EntityManager'a geçilir ve TypedQuery nesnesi oluşturulur. Bu nesnenin metodları ile veriye erişilir.

Kullanım
Örnek
Tek bir sütun listesi okumak için şöyle yaparız.
public List<Integer> getUserIdsByName(String name) {

 CriteriaBuilder builder = session.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<Integer> query = builder.createQuery( Integer.class );

 Root<User> root = query.from( User.class );
 query.select( root.get( "id" ) );
 query.where( builder.equal( root.get( "name" ) , name ) );

 return session.createQuery( query ).getResultList();
}
Örnek
Çoklu sütun okuyarak UserIdAndName nesne listesi dönmek için şöyle yaparız.
public List<UserIdAndName> getUserIdAndNameByName(String name) {

 CriteriaBuilder builder = session.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<UserIdAndName> query = builder.createQuery( UserIdAndName.class );

 Root<User> root = query.from( User.class );
 query.where( builder.equal( root.get( "name" ) , "9" ) );
 query.select( builder.construct( UserIdAndName.class ,
  root.get( "tariff" ).get( "id" ) , root.get( "name" ) ) );

 return session.createQuery( query ).getResultList();
}
Örnek
Çoklu sütun okuyarak Father nesne listesi dönmek için şöyle yaparız.
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = ...;
...
TypedQuery<Father> typedQuery = entityManager.createQuery(criteriaQueryForFatherDTOs);
...
List<Father> listOfFathers = typedQuery.getResultList();
Örnek
Çoklu sütun okuyarak B ve A nesne listeleri dönmek için ş Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = entityManager.getCriteriaBuilder();

// Select distinct aid from B
CriteriaQuery<B> bQuery = cb.createQuery(B.class);
Root<B> bRoot = bQuery.from(B.class);
bQuery.select(bRoot.get("a").get("id")).distinct(true);

// Select * from A where aid not in ()
CriteriaQuery<A> aQuery = cb.createQuery(A.class);
Root<A> aRoot = aQuery.from(A.class);
aQuery.select(aRoot).where(cb.not(aRoot.get("id").in(bQuery)));

TypedQuery<A> query = entityManager.createQuery(aQuery);
List<A> result = query.getResultList();
consructor
CriteriaBuilder tarafından yaratılır. Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
distinct metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
Root<Father> rootForFather = criteriaQueryForFatherDTOs.from(Father.class);
criteriaQueryForFatherDTOs.select(rootForFather).distinct(true);
from metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
Root<Father> rootForFather = criteriaQueryForFatherDTOs.from(Father.class);
orderBy metodu
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
Root<UserDTO> iRoot = cq.from(UserDTO.class);
... //set where clause on CriteriaBuilder
List<Order> orders = new ArrayList<Order>(2);
orders.add(cb.asc(iRoot.get("firstName")));
orders.add(cb.asc(iRoot.get("lastName")));

cq.orderBy(orders);
TypedQuery<UserDTO> query = em.createQuery(cq);

List<UserDTO> result = query.getResultList();
select metodu - Root
Şöyle yaparız.
CriteriaBuilder builder = entityManager.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Father> criteriaQueryForFatherDTOs = builder.createQuery(Father.class);
Root<Father> rootForFather = criteriaQueryForFatherDTOs.from(Father.class);
criteriaQueryForFatherDTOs.select(rootForFather).distinct(true);
select metodu - Sütun isimleri
Seçilecek sütun ismini belirtir. Şöyle yaparız.
public Long calculateCount(String filters) {
 CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
 CriteriaQuery<Long> sc = cb.createQuery(Long.class);
 Root<UserDTO> iRoot = sc.from(UserDTO.class);
 List<Predicate> predicates = new ArrayList<Predicate>();

 predicates.add(cb.like(cb.lower(iRoot.<String>get("login")),
  "%" + filters.toLowerCase() + "%"));
 

 Predicate[] predArray = new Predicate[predicates.size()];
 predicates.toArray(predArray);

 sc.select(cb.count(iRoot));

 sc.where(predArray);
 Long count = em.createQuery(sc).getSingleResult();

 return count;

}
where metodu - Predicate
Şöyle yaparız.
String columnName = ...;
String filters = ...
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<UserDTO> cq = cb.createQuery(UserDTO.class);
Root<UserDTO> iRoot = cq.from(UserDTO.class);
List<Predicate> predicates = new ArrayList<Predicate>();

predicates.add(cb.like(cb.lower(iRoot.<String>get(columnName)),
 "%" + filters.toLowerCase() + "%"));


Predicate[] predArray = new Predicate[predicates.size()];
predicates.toArray(predArray);

cq.where(predArray);

List<Order> orders = new ArrayList<Order>(2);
orders.add(cb.asc(iRoot.get("firstName")));
orders.add(cb.asc(iRoot.get("lastName")));

cq.orderBy(orders);
TypedQuery<UserDTO> query = em.createQuery(cq);

List<UserDTO> result = query.getResultList();

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder